Το EFSN αποτελεί δίκτυο Ευρωπαίων ενεργών πολιτών, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση τροφίμων. Τα μέλη του καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η όλη παραγωγική διαδικασία τον τροφίμων να υπακούει στους Εθνικούς και Κοινοτικούς Νόμους και Κανονισμούς καθώς και τα επιστημονικά δεδομένα. Τo νομικό πρόσωπο του δικτύου στην  Ελλάδα αποτελεί ο σύνδεσμος πιστοποιημένων επιχειρήσεων τροφίμων Ελλάδος που συντομογραφικά αποκαλείται Σ.Π.Ε.Τ.Ε (SPETE)

Σκοπός του δικτύου είναι, η διάθεση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασφαλών τροφίμων.

Στόχοι του συνδέσμου είναι:

α ) η νομική και κανονιστική υπόσταση των εμπλεκομένων στην παραγωγή και διακίνηση τροφίμων,

β ) η εκπαίδευση των εμπλεκομένων μερών, ώστε, να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο οι παράγοντες διακινδύνευσης που προέρχονται από τον άνθρωπο,

γ ) η συνεχής και συστηματική επίβλεψη της εφαρμογής προτύπων και πιστοποιήσεων και

δ ) η εφαρμογή προγραμμάτων κοινοποίησης και επικοινωνίας με τους πολίτες καταναλωτές.  

Μέσω αυτών των στόχων επιδιώκονται :

α) η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών δράσεων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων,  

β) η προτροπή των μη συμμορφούμενων στην τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων και

γ) η διεργασιοκεντρική προσέγγιση των θεσμοθετημένων οργάνων στην Εποπτεία των Νόμων και κανονισμών.

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι υπόθεση όλων αυτών που συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην δράση παραγωγής, μεταποίησης και διάθεση αυτών και που χωρίς άλλο δεν μπορούν να αποποιούνται την αστική και ποινική ευθύνης που τους βαρύνει.

Τα μέλη του δικτύου EFSN ανήκουν στους χώρους :

Πρωτογενή Παραγωγή, Α Μεταποίηση, Β Μεταποίηση, Αποθήκευση, Διανομή

Διάθεση, Βασικοί Προμηθευτές .

Ειδικότερα, στόχοι του Σύνδεσμου είναι :

1. Η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος της διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο των εμπλεκομένων με τα τρόφιμα επιχειρήσεων και προσώπων.
2. Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3. Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του καταναλωτή .

4. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του επιχειρησιακού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

5. Η υποβοήθηση στην επαγγελματική ενημέρωση και κατάρτιση των μελών του καθώς και στον εθνικό μηχανισμό ελέγχων και παρατηρήσεων

6. Η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας τροφίμων προωθώντας κάθε τρόπο επικοινωνίας των μελών.

7. Η αναγνώριση με κάθε πρόσφορο μέσο της πιστοποίησης των προσπαθειών των μελών και της συνεισφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων ο Σύνδεσμος μπορεί να  :

1. απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά πιθανή αιτία εμφάνισης κινδύνου για την ασφάλεια σε όλα τα στάδια της αλυσίδας τροφίμων και να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς τούτο.

2  χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν την ασφάλεια των τροφίμων και την προβολή αυτών.

3.  επιδιώκει την εκπροσώπηση του Συλλόγου σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, & γενικά φορείς του Δημοσίου, για θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν θέματα ασφάλειας τροφίμων.

4. εκδίδει βιβλία, έντυπα επιμορφωτικού ενδιαφέροντος και να ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα ασφάλειας τροφίμων.

5. συμπράττει και συνεργάζεται με άλλους φορείς, εντός και εκτός Ελλάδας, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής και οργάνωσης, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των εννόμων συμφερόντων των πολιτών.

6. συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Συλλόγου και να εμπλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.

7. συμβάλλει στη δημιουργία ταμείου υποστήριξης των μελών για θέματα ειδικευμένης τεχνολογίας στα πλαίσια διασφάλισης της ασφάλειας των παραγόμενων Τροφίμων.

8. χρηματοδοτεί μελέτες και έρευνες για θέματα που αφορούν την ασφάλεια των σύγχρονων τεχνολογικά μηχανισμών παραγωγής και διάθεσης τροφίμων.

9. συμβάλλει στη συνεχή επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους, μέσω ενδεικτικά, έρευνας, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ.